• 1 year ago

गाविसको कार्यालय चन्दनपुर ललितपुरलाई माग बमोजीमकाे सूचना उपलब्ध गराएकोले लगतकट्टा गर्ने अादेश गरिएको ।

गाविसको कार्यालय चन्दनपुर ललितपुरलाई माग बमोजीमकाे सूचना उपलब्ध गराएकोले लगतकट्टा गर्ने अादेश गरिएको ।