• 1 year ago

Proactive Disclosure Details

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय सूचना आयोग
कोटेश्वर, पेरिसडांडा, काठमाडौं
अत्यन्त जरुरी सूचना
सूचना प्रकाशित मिति २०६९।९।२३

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) अनुसारका सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसंग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने, सार्वजनिक निकायले सो निकायसंग सम्बन्धित सूचना ऐनको दफा ५ (३) बमोजिम सूचीकृत गरी ३/३ महिनामा ऐनको दफा ५ (४) बमोजिम प्रकाशन गर्नुपर्ने, सूचना अधिकारीको नियुक्ती तथा  सूचना शाखाको व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । अतः नेपाल सरकारका केन्द्रीय स्तरका निकाय, बिभाग स्तरका निकाय र जिल्ला स्तरका निकायहरु, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, क्याम्पस एवं शिक्षण संस्था, सार्वजनिक संस्थान, वोर्ड, विकास समिति, बैंक तथा वित्तिय संस्था, अस्पताल, सहकारी संस्था, गैह्र सरकारी संस्था लगायतका अन्य सार्वजनिक निकायहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० (तीस) दिन भित्र निम्न बमोजिमको व्यवस्था गर्नु गराउनु भई सो को जानकारी अनिवार्य रुपमा आयोगलाई गर्नु गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । यस सूचनालाई अटेर गरी तोकिएको समय सीमा भित्र जानकारी नपठाउने निकायलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (५) बमोजिम सजाय गर्न सकिने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ ।
१.    हालसम्म ऐनको दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारीको व्यबस्था गरी आयोगलाई जानकारी नगराएको भए ३० (तीस) दिन भित्र सूचना अधिकारीको व्यबस्था गरी देहाय २ मा उल्लेखित  

       विवरण सहित आयोगमा जानकारी गराउने ।


२.    तोकिएको सूचना अधिकारीको नाम, थर, पद, कोठा नम्बर, ईमेल ठेगाना, टेलिफोनरमोवाईल नम्बर तथा सूचना शाखा रहेको स्थान समेत आगन्तुक सबै नागरिकले सजिलै देख्न सक्ने

        गरी प्रबेश कक्ष तथा नागरिक वडापत्रमा उल्लेख गर्ने ।


३ं.    सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावलीको  नियम ३ बमोजिम का सूचनाहरु ऐ.ऐनको दफा ५(४) बमोजिम ३/३ महिनामा सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन

        गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रकाशित सूचनाको नियमित रुपमा आयोगलाई जानकारी गराउने व्यबस्था मिलाउनु हुनेछ ।


४.    उल्लेखित सूचना बमोजिम आफ्नो जिल्ला भित्रका सार्वजनिक निकायहरुमा एकिकृत रुपमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई आयोगलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला

        अधिकारीलाई निर्देशन हुन गृह मन्त्रालय मार्पmत् अनुरोध गरी सकिएकोछ ।


५.    नेपाली नागरिकले सार्वजनिक निकायमा माग गरिएको सूचना सार्वजनिक निकायले सूचना माग गर्ने नागरिकलाई उपलब्ध गराईएको वा नगराईएको विवरण प्रत्येक ३/३ महिनामा राष्ट्रिय

       सूचना आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।


६.    सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग गर्न दिने निवेदन लेख्न, कानुनी सहायता प्राप्त गर्न आयोगको सूचना केन्द्र (RTI Centre_) फोन नं. ४६०१४४६ ईमेल

       rticentrenepal@gmail.com र टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-७०००० र प्mयाक्स नम्बर ४६०१६४४ मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।


७.    विस्तृत जानकारीको लागि आयोगको वेभसाईट www.nic.gov.np  मा हेर्न सकिने छ । आयोगसंग कुनै सम्पर्क गर्न वा गराउन आवश्यक भएमा ईमेल nicnepal@wlink..com.np

        मा ईमेल वा फोन नम्बर ४६०२७४७र४६०२९२० प्mयाक्स ४६०१२१२ मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।