• 1 year ago

Very Important Information to Public Bodies

सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (१) अनुसारका सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्वन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्ने र सो को जानकारी अनिवार्य रुपमा आयोगलाई गराउन अनुरोध गरिन्छ । विस्तृत विवरण यहाँवाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ |

Downloads

    Very Important Information to Public Bodies