1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

विदेशमा नेपाली नागरिकहरुको बढदो संख्याका साथ बढेको कार्य बोझ, नेपालमा वढेको विदेशी नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको संख्या आदिका कारणले सेवा सुविधामा सहजता दिनका लागि नेपाल सरकारको मिति २०७०/०१/२० को निर्णय अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र  सेवा, रा. प. प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का महानिर्देशक कार्यालय प्रमुख रहने गरी कन्सुलर सेवा विभागको स्थापना गरिएको हो ।

 

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार
 • विदेशमा विभिन्न पेशा ब्यबसाय गरी वसेका नेपाली नागरिकहरुलाई आवश्यक पर्ने कानूनी सहयोग, क्षतिपूर्ति तथा वीमा रकम कानूनी हकदारलाई दिलाउने प्रक्रिया, अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार, मृत्यु भएका को शब नेपाल झिकाउने जस्ताकार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि विदेश स्थित नेपाली नियोगहरु संग आवश्यक समन्वय गर्ने कार्य ।
 • विदेशमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाली नागरिकलाई सरकारी निकायबाट जारी गरिएका कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरणको कार्य ।
 • नेपाल स्थित विदेशी नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा कार्यरत विदेशीहरुलाई नेपाली कुटनीतिक, अफिसियल तथा निशुल्क (Gratis) भिसा जारी गर्ने तथा उनीहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, त्यस्ता नियोग तथा संघ संस्था र सोमा कार्यरत पदाधिकारीहरुले प्रयोग गर्ने गाडी तथा समानको आयातमा भन्सार महसुल छुटको सिफारिस जस्ता कार्य ।
 • नेपाल सरकारको निर्णय वमोजिम वैदेशिक तालिम, सेमिनार, सम्मेलन, गोष्ठीमा भाग लिनजान सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको लागि नेपाल स्थित विदेशी नियोगहरुमा भिसाको सिफारिस गर्ने कार्य ।
3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

चालू आ.व. ०७५/७६मा यस विभागको विद्यमान स्वीकृत स्थायी पद तर्फको २० र अस्थायी सेवा करार तर्फको ७ जना।

सि. नं.

पद, सेवा र श्रेणी

संख्या

कार्यालय प्रमुख, सहसचिव, नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी

उपसचिव, नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी

कन्सुलर अधिकृत, नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी

कानून अधिकृत, नेपाल न्याय सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी

लेखापाल, नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अन.प्रथम श्रेणी

नायब सुब्बा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अन.प्रथम श्रेणी

कार्यालय सहयोगी, नेपाल प्रशासन सेवा

हलुका सवारी चालक, नेपाल प्रशासन सेवा

जम्मा

२०

 

सि. नं.

करार सेवामा

संख्या

सूचना प्रविधि अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह

रिसेप्सनिष्ट

सूचना प्रविधि सहायक, रा.प.अन.प्रथम श्रेणी सरह

कार्यालय सहयोगी

हलुका सवारी चालक

जम्मा

 

विभागअन्तर्गतका शाखा र त्यस शाखा सम्बन्धी कार्यहरु

 

क्र.सं.

शाखा

कार्य

१.

कन्सुलर प्रमाणीकरण शाखा

 • विदेशमा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि कागजातको  प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य ।
 • कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि आवेदन फारामका साथ पेश गरेका कागजातको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने ।
 • विदेशी विश्वविधद्यालय वा विद्यालयमा अध्ययन गरी शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका नेपाली नागरिकको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणको लागि सम्बन्धित देशको नियोगलाई सिफारिश गर्ने कार्य ।
 • विदेशमा प्राप्त गरेको सवारी चालक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणको लागि सिफारिश गर्ने ।
 • "बकपत्र (Affidavit)" प्रमाणीकरण गर्ने ।

२.

कन्सुलर तथा कानूनी परामर्श शाखा

 • विदेशमा अलपत्र परेको,  वेपत्ता भएको, सम्पर्कमा नआएको वा थुना वा जेलमा परेको नेपाली नागरिकलाई खोज तलास एवं उद्दार सम्बन्धी कार्य ।
 • विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव नेपाल झिकाउने सम्बन्धी कार्य ।
 • रोजगारी वा अन्य कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मृत्यु भएमा मृतकको कानूनी हकदारले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति एवं वीमा रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य ।
 • कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा आफ्नो अंग प्रत्यारोपण गर्न जानु पर्ने अवस्थामा नेपाली नियोगलाई सिफारिश पत्र जारी गर्ने ।
 • नेपाली नागरिक विदेशमा बसेको अवधिको प्रहरी प्रतिवेदनका लागि सम्बन्धित विदेशी नियोग वा नेपाली नियोगलाई सिफारिश गर्ने ।
 • विदेशबाट विस्फोटक पदार्थ तथा रसायन आयात गर्नका लागि सम्बन्धित विदेशी नियोगलाई सिफारिस गर्ने ।
 • नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई भारतमा आवत जावत गर्न सिफारिश गर्ने ।
 • अधिकृत वारेशनामाको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने ।

3.

सरकारी मनोनयनमा भिसा सिफारिस शाखा

 • विदेशमा हुने सम्मेलन, सभा, बैठक, सेमिनार, कार्यशाला वा अध्ययन भ्रमण जस्ता कार्यक्रममा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम भाग लिन जाने पदाधिकारीको लागि सम्बन्धित विदेशी नियोगमा सरकारी भ्रमणको लागि भिसा सिफारिश गर्ने ।
 • कुटनीतिक राहदानी वाहक भूतपूर्व पदाधिकारीका लागि सम्बन्धित विदेशी नियोगमा भिसाको लागि सिफारिश गर्ने।
 • भूतपूर्व उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्री, तथा उप-सभामुख र साथमा जाने निजको पति वा पत्नी, साधारण राहदानी वाहक सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीहरु, नेपालको राजनीतिक, कला, सांस्कृतिक,  सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा ख्याति कमाएका नेपाली नागरिक, निजी कामको सिलसिलामा साधारण राहदानी प्रयोग गरी विदेश भ्रमणमा जाने वहालवाला निजामति कर्मचारी वा तिनका पति वा पत्नीलगायतलाई आवश्यकता, औचित्यका आधारमा "जो जससँग सम्बन्ध राख्दछ" व्यहोराको पत्र जारी गर्ने ।
 • सार्क भिसा स्टिकर जारी गर्ने ।

४.

कुटनैतिक उन्मुक्ति शाखा

 • विदेशी नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका विशिष्टिकृत निकायहरुमा कार्यरत पदाधिकारी तथा तिनका परिवारका सदस्यलाई नियमानुसार कुटनैतिक, अफिसियल तथा Gratis भिसा जारी गर्ने ।
 • On Arrival Visa र गैर पर्यटकीय भिसाको लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्ने  ।
 • विदेशी नियोगमा कार्यरत पदाधिकारी तथा तिनका आश्रीत परिवारका सदस्यलाई नियमानुसार कुटनीतिक र गैरकुटनीतिक परिचय पत्र जारी कार्य ।
 • विदेशी नियोग र नियोगका पदाधिकारीले स्थानीय बजारमा खरीद गर्ने वा विदेशबाट अयात गर्ने वस्तु वा सेवामा लाग्ने भन्सारमा कुटनीतिक वा महशुल छुटका लागि सिफारिश गर्ने।
 • विदेशी नियोग वा नियोगमा कार्यरत पदाधिकारीको नाममासवारी दर्ता सिफारिस, दान, विक्रिसम्बन्धी, सवारी धुल्याउनको लागि सिफारिस तथा सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेसम्बन्धी सिफारिस गर्ने ।
 • विदेशी नियोग तथा कार्यरत पदाधिकारीले खरिद गरेको वस्तु वा सेवामा लागेको भ्याट फिर्ताको लागि सम्बन्धी निकायमा सिफारिस गर्ने ।
 • विदेशी नियोगका कूटनीतिक कर्मचारी र तिनका आश्रीत  परिवारका सदस्यको लागि ट्रेकिङ्ग परमिटको सिफारिश गर्ने।

5.

प्रशासन शाखा

 • कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य ।
 • आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य ।
 • सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, संघ संस्था तथा गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन कार्य ।
 • गोष्ठी/सेमिनारहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
 • कार्यक्रमहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन, समन्वय, सुपरिवेक्षण र प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य ।

6.

आर्थिक प्रशासन शाखा

 • जिन्सी व्यवस्थापन कार्य ।
 • वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा कार्य ।
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
 • विदेशमा विभिन्न पेशा ब्यबसाय गरी वसेका नेपाली नागरिकहरुलाई आवश्यक पर्ने कानूनी सहयोग, क्षतिपूर्ति तथा वीमा रकम कानूनी हकदारलाई दिलाउने प्रक्रिया, अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार, मृत्यु भएका को शब नेपाल झिकाउने जस्ताकार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि विदेश स्थित नेपाली नियोगहरु संग आवश्यक समन्वय गर्ने कार्य ।
 • विदेशमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाली नागरिकलाई सरकारी निकायबाट जारी गरिएका कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरणको कार्य ।
 • नेपाल स्थित विदेशी नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा कार्यरत विदेशीहरुलाई नेपाली कुटनीतिक, अफिसियल तथा निशुल्क (Gratis) भिसा जारी गर्ने तथा उनीहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, त्यस्ता नियोग तथा संघ संस्था र सोमा कार्यरत पदाधिकारीहरुले प्रयोग गर्ने गाडी तथा समानको आयातमा भन्सार महसुल छुटको सिफारिस जस्ता कार्य ।
 • नेपाल सरकारको निर्णय वमोजिम वैदेशिक तालिम, सेमिनार, सम्मेलन, गोष्ठीमा भाग लिनजान सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको लागि नेपाल स्थित विदेशी नियोगहरुमा भिसाको सिफारिस गर्ने कार्य ।
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

सिनं.

शाखा

कर्मचारीको नाम

पद

कैफियत

महानिर्देशक कार्यकक्ष

श्री गेहेन्द्र राजभण्डारी

महानिर्देशक

 

सुश्री स्मृति आचार्य

रिसेप्सनिष्ट

 

कन्सुलर तथा कानूनी परामर्श शाखा

श्री सागर मरासिनी

श्री विष्णुप्रसाद पराजुली

श्रीमती रोजिना ढकाल

श्री राजकुमार बस्नेत

नायबसुब्बा

 

कन्सुलर प्रमाणिकरण शाखा

श्री प्रेमबहादुर बुढथापा

कन्सुलर अधिकृत

 

श्री लक्ष्मण राई

श्री भिष्मराज थापा

सुश्री मंजिला के सि.

श्री दिपेन्द्र खड्गी

श्रीमती निर्मला घिमिरे

सूचना प्रविधि सहायक

 

श्री नारायण प्रसाद घिमिरे

खरिदार

 

श्री राजु कपाली

श्री यम प्रसाद फुयाल

श्री रनिल पुजारी

श्रीमती गीता निरौला

कार्यालय सहयोगी

 

 

कूटनैतिक  उन्मुक्ति तथा सुविधा शाखा

श्री महेश यादव

श्रीमती सोनिया डोटेल

श्री सन्दिप सापकोटा

श्रीमती सन्ध्या भट्टराई

नायबसुब्बा

 

सरकारी मनोयनमा भिसा सिफारिस शाखा

सुश्री चण्डिका पोखरेल

कन्सुलर अधिकृत/सूचना अधिकारी

 

श्री गजेन्द्र राई

नायबसुब्बा

 

प्रशासन शाखा

श्री भुवन पौडेल

कन्सुलर अधिकृत

 

श्री बालकृष्ण भण्डारी

नायबसुब्बा

 

आर्थिक प्रशासन शाखा

श्रीमती कोपिला थापा

लेखापाल

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि
 • कन्सुलर तथा कानूनी परामर्श, कूटनैतिक  उन्मुक्ति तथा सुविधा तथा सरकारी मनोयनमा भिसा सिफारिस सम्बन्धी कार्य निशुल्क हुने |
 • प्रमाणिकरण वापत प्रति कागजात रु २००।– दस्तुर लाग्ने तथा कागजातको आधिकारिकता पुष्टयाइ गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक लाग्ने अवधि सोही दिन अन्यमा आधिकारिकता पुष्टयाँइ भएपछि |
7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

महानिर्देशकबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसार ।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

महानिर्देशक र निर्देशक

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

त्रैमासिक प्रतिवेदन

२०७४/७५ (वैशाख देखि असार सम्म)

         यस विभागबाट वैशाख १ देखि असार ३२ सम्म सम्पादन भएका संख्यात्मक बिबरणहरु देहायबमोजिम छन :
                 

क्र.सं.

कार्यको विवरण

सम्पादित काम संख्या

कन्सुलर तथा कानूनी परामर्श शाखा

 

स्वास्थ्य उपचार, धार्मिक भ्रमण, विश्व साईकल यात्रा तथा अन्य विषयहरुका लागि सिफारिश

१४

भारतीय शैक्षिक प्रमाण पत्र, Nationality Verification, तथा अध्ययन गर्न भारत जानेहरुका लागि  सिफारिश

४२१

भारतीय पेन्शनको लागि सिफारिश

विदेशी लाईसेन्स नेपालीकरणको लागि सिफारिश

९८५

भारतमा अस्थाई बसोबास गरेका नेपाली नागरिकहरुको Character Verification Report  को लागि भारतीय दुताबासमा सिफारीस पत्र

१२१

रसायन खरिदकालागि सिफारिश

२२

Vehicle Permit  को निमित्त भारतीय राजदूतावासमा सिफारिस

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुबाट नागरिकता परित्यागको लागि प्राप्त पत्र उपर कारवाहिका लागि पत्राचार

६७

अधिकृत वारेशनामाको आधिकारिकता बुझि जवाफ पठाइएको

२८१

१०

नेपाली राजदूतावासहरुवाट लेखि आए बमोजिम नागरिकता तथा अन्य कागजातहरुको सम्वन्धित जिल्ला कार्यालयहरु तथा सम्वन्धित विभिन्न मन्त्रालयहरुमा आधिकारिकताको  जानकारी दिन पत्राचार गरिएको

१०६

११

विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकहरुको क्षतिपूर्तिको रकम माग गर्ने सिलसिलामा (POA, VoR) ताकेता ,H-form Request (मलेसिया), तथा जिल्लाहरुमा पत्राचार

६१

१२

विभिन्न देशमा गएका नेपाली नागरिकहरुको खोज, तलास तथा p2f/का लागि गरिएको पत्राचार

२४४

१३

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरुको शव झिकाउने सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको

८४

१४

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुमा गरिएका विविध पत्राचारहरु

१८६

१५

मलेसियाबाट प्राप्त क्षतिपूर्ति वापतको ड्राफ्ट संख्या प्राप्त

७४

१६

मलेसियाबाट प्राप्त क्षतिपूर्ति वापतको ड्राफ्ट सम्बन्धित  बुझाएको

३३

१७

टेलीफोनमार्फत सोधपुछ गरेको संख्या

३२९४

कुटनैतिक उन्मुक्ति तथा भिसा शाखा

 

कुटनीतिक/अफिसियल भिसा जारी

८९१

कुटनीतिक/अफिसियल परिचयपत्र जारी

८७

सार्क भिसा स्टीकर जारी

३५

कुटनैतिक उन्मुक्ति सिफारिश पत्र संख्या

८७७

सरकारी मनोनयनमा भिसा सिफारिश शाखा

 

सरकारी मनोनयमा भिसा सिफारिश गरेको संख्या

४३७

कन्सुलर प्रमाणिकरण शाखा

 

प्रमाणिकरण गरिएका कागजातको संख्या

४८६३२

                                                      जम्मा संख्या

५६९६१

 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद
 • सूचना अधिकारी- सुश्री चण्डिका पोखरेल, कन्सुलर अधिकृत
 • प्रमुख - श्री गेहेन्द्र राजभण्डारी, महानिर्देशक
11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

कन्सुलर सेवा कार्यविधि २०७२

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

कन्सुलर सेवा विभाग

 ०७५ साल असार महिनासम्मको खर्चको फांटवारी

बजेट उपशिर्षक नं.३२६०१९३

यस महिनाको खर्च

यस महिना सम्मको निकासा

बजेट शिर्षक

हिसाबको नाम

बजेट रकम

यस महिना सम्मको खर्च

बाँकी

४७१११३।६०

६३५१०८९।८०

२११११

तलब

७४०८०००।००

६३५१०८९।८०

१०५६९१०।२०

१६०००।००

२०२५३२।००

२१११३

महंगी भत्ता

२२८०००।००

२०२५३२।००

२५४६८।००

१७२२५।००

४९४४७५।००

२१११९

अन्य भत्ता

४९१२०००।००

४९४४७५।००

४४१७५२५।००

०।००

१२००००।००

२११२१

पोशाक

१४३०००।००

१२००००।००

२३०००।००

१७५१५।००

५४७९२७।००

२२१११

पानि तथा बिजुली

५४८०००।००

५४७९२७।००

७३।००

१८९८०।००

४६८०००।००

२२११२

संचार महशुल

४६८०००।००

४६८०००।००

०।००

४०४५१।८८

५१००००।००

२२२११

ईन्धन

५१००००।००

५१००००।००

०।००

६५८०।००

४७५३९६।००

२२२१२

मर्मत तथा संभार

४७८०००।००

४७५३९६।००

२६०४।००

०।००

४३०४०।००

२२२१३

बिमा

६००००।००

४३०४०।००

१६९६०।००

०।००

१७९७४०२।००

२२३११

का.स. खर्च

१८०००००।००

१७९७४०२।००

२५९८।००

८९२३।१२

२४७९८।१२

२२३१४

ईन्धन तथा अन्य प्रयोजन

२५०००।००

२४७९८।१२

२०१।८८

१८४२९१।००

२५८९५५०।००

२२४१२

अन्य सेवा शुल्क

२६६४०००।००

२५८९५५०।००

७४४५०।००

०।००

१०००००।००

२२६११

अ.मु. खर्च

१०००००।००

१०००००।००

०।००

०।००

११७९२८१।००

२२६१२

भ्रमण खर्च

११८००००।००

११७९२८१।००

७१९।००

४७१९०।००

४४९९१८।००

२२७११

विविध खर्च

४५००००।००

४४९९१८।००

८२।००

८२८२६९।६०

१५३५३४०८।९२

जम्मा

२०९७४०००।००

१५३५३४०८।९२

५६२०५९१।०८

 

०।००

अर्थ बजेट ६०१०१८३ (२७३१४)

 

०।००

०।००

 

०।००

अर्थ बजेट ६०१०१४३९ (२७३१३)

 

०।००

०।००

८२८२६९।६०

१५३५३४०८।९२

कुल जम्मा

२०९७४०००।००

१५३५३४०८।९२

५६२०५९१।०८

बैंकको नाम :

रा.वा.बेक टेकु शाखा

       

कुल वजेटस्

२०९७४०००।००

       

जम्मा खर्च–

१५३५३४०८।९२

         

 

 

कन्सुलर सेवा विभाग विभाग

०७५ साल असार महिनासम्मको खर्चको फांटवारी

बजेट उपशिर्षक नं.३२६०१९४ (पुजिगत खर्च)

यस महिनाको खर्च

यसमहिना सम्मको निकासा

बजेट शिर्षक

हिसाबको नाम

बजेट रकम

यस महिनासम्मको खर्च

बाँकी

७७३८८।००

२९९९९८।००

२९३११

फर्निचर तथा फिक्चर्स

३०००००।००

२९९९९८।००

२।००

७५५९७।००

३९७९९८।००

२९५११

मेशिनरी औजार

३९९०००।००

३९७९९८।००

१००२।००

९८८१८।००

९८८१८।००

२९६११

सार्वजनिक निर्माण

१०००००।००

९८८१८।००

११८२।००

७४५८००।००

९९४४००।००

२९७१२

सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद

१००००००।००

९९४४००।००

५६००।००

९९७६०३।००

१७९१२१४।००

जम्मा

१७९९०००।००

१७९१२१४।००

७७८६।००

९९७६०३।००

१७९१२१४।००

कुल जम्मा

१७९९०००।००

१७९१२१४।००

७७८६।००

बैंकको नाम :–

रा.वा. बैंक टेकु शाखा

       

कुल वजेटस्

१७९९०००।००

       

जम्मा खर्च :–

१७९१२१४।००

         
13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

छैन

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

https://nepalconsular.gov.np/np/

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

छैन |

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन
18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि
19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

विभागमा सूचना माग हुँदा समयमै सूचना उपलब्ध गराउने गरिएको ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

MOFA BULLETIN