• 2 years ago

राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया (सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलनमा “सम्पादकहरुसँग आयोगको अपेक्षा”) मा प्रमुख अयुक्तद्वारा प्रस्तुत पत्र

please download राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया (सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलनमा “सम्पादकहरुसँग आयोगको अपेक्षा”) मा प्रमुख अयुक्तद्वारा प्रस्तुत पत्र from here.

Downloads

    राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया (सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलनमा “सम्पादकहरुसँग आयोगको अपेक्षा”) मा प्रमुख अयुक्तद्वारा प्रस्तुत पत्र