• 1 year ago

६६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरुलाइ पुनरावेदकको माग बमाेजीमको सूचना उपलब्ध गराउन अादेश भएको ।

६६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरुलाइ पुनरावेदकको माग बमाेजीमको सूचना उपलब्ध गराउन अादेश भएको ।

Downloads

    falgun732273