• 1 year ago

कामनपा वडा न‌ ७ को कार्यालय काठमाण्डाै लाई माग बमोजीमकाे सूचना उपलब्ध गराएकोले लगतकट्टा गर्ने अादेश गरिएको ।

कामनपा वडा न‌ ७ को कार्यालय काठमाण्डाै लाई माग बमोजीमकाे सूचना उपलब्ध गराएकोले लगतकट्टा गर्ने अादेश गरिएको ।

Downloads

    chaitra732422