• 8 months ago

सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरु बीचको समन्वय बैठक सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

Downloads

    सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरु बीचको समन्वय बैठक सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति