National flag
logo
समाचार

राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट तयार गरिएको सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा उपर २०७९ साल साउन मसान्त भित्र आफ्नो राय सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराइदिनुहुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।